Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Biofyzika

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Spektroskopie

Spektroskopie

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Spektroskopie seznamuje v první teoretické části studenta se základní problematikou spektroskopie a jejího použití v medicínských analytických metodách. V dalších dílech souboru jsou komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika, jak výsledky vyhodnotit a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3361x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 15.11.2018 | Creative Commons License

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 7617x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Hemaferetické metody tvoří skupinu moderních, technicky vyspělých medicínských metod. Těžiště jejich praktického používání leží ve dvou hlavních oblastech – na jedné straně v odběru krevních derivátů od dárců, na druhé straně pak v terapii dnes již celé řady chorob, jejichž společným jmenovatelem je možnost ovlivnění jejich průběhu pomocí řízeného pozměnění složení krve pacientů.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1742x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 20.5.2015 | Creative Commons License

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra

Mikroskopie je souhrn aplikací optiky, které se využívají k zobrazení struktur, které nejsou viditelné pouhým okem. Různé způsoby mikroskopického zobrazování se rozlišují na základě druhu záření přicházejícího do objektu (světlo, ultrafialové záření, polarizované světlo, infračervené záření apod.), nebo podle způsobu uspořádání optické soustavy mikroskopu.

 
autor: Veronika Kolářová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2882x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 13.5.2015 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Ateroskleróza a její komplikace patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí a proto je výzkumu její patogeneze a léčby věnována velká pozornost už řadu desítek let. Přes toto množství vynaložené práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká její etiologie. Objevila se řada hypotéz, které vysvětlují počátek dějů vedoucích k aterosklerotickým změnám nejrůznějšími faktory, včetně infekčních agens. Všeobecně uznávané teorie podrobně popisují postupný vývoj aterosklerotických změn v cévách pacienta, avšak otázku prvotních příčin ponechávají nezodpovězenou a pouze značně obecně hovoří o multifaktoriální etiogenezi onemocnění.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1960x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 12.5.2015 | Creative Commons License

JAK NAVRHNOUT SPIRÁLNÍ STENT NA MÍRU

JAK NAVRHNOUT SPIRÁLNÍ STENT NA MÍRU

Biomechanika je relativně rozsáhlý obor, který má více zaměření. Na nejobecnější úrovni se dá říct, že se zabývá studiem sil a pohybů v živém organizmu a jeho částech. Může se jednat o pohyb těla jako celku či o různé subsystémy jako je krevní oběh a dýchání. Se studiem sil a jejich účinků samozřejmě souvisí i mechanické vlastnosti materiálů a to nejen biologických. Biomechanika studuje i vlastnosti implantátů, protéz, ortodontických aparátků a dalších pomůcek a jejich interakce s okolními tkáněmi.

 
autor: Jiří Záhora | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1766x | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 4.5.2015 | Creative Commons License

Stenty, konstrukce, modely

Stenty, konstrukce, modely

Obsahem této kapitoly je přehled základních vlastností stentů, přehled základních konstrukčních typů. Pak jsou zde předvedeny dva základní přístupy k modelován a to analytická metoda a numerické metody, v tomto případě půjde o metodu konečných prvků, obojí na příkladu spirálního nitinolového stentu.

 
autor: Jiří Záhora, Aleš Bezrouk | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1707x | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 4.5.2015 | Creative Commons License

Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK

Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK

Soubor fotografií nazvaný Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK představuje přístroje našeho ústavu. Tato elektronická publikace je doplňujícím materiálem k výuce praktických cvičení z biofyziky. Popisuje přístrojovou techniku, se kterou se studenti během praktických cvičení mohou setkat. Jejím cílem je umožnit studentům přípravu na setkání s přístroji a technikou, nebo také připomenutí jejich funkce při studiu na závěrečnou zkoušku.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2057x | publikováno: 1.4.2015 | poslední úpravy: 1.4.2015 | Creative Commons License

Ultrazvuk a jeho význam v lékařství

Ultrazvuk a jeho význam v lékařství

Dílo Ultrazvuk a jeho význam v lékařství představuje souhrn základních informací o využití ultrazvuku v medicíně. V díle jsou vysvětleny jak fyzikální principy, tak i základní způsoby zobrazování pomocí ultrazvuku včetně harmonického zobrazení, kontrastní ultrasonografie, elastografie a využití Dopplerova jevu. Zabývá se též artefakty a riziky ultrasonografických metod. Dílo je určeno pro studenty prvního ročníku všech typů studia na lékařské fakultě, může však posloužit i studentům vyšších ročníků při opakování základů zobrazovacích metod.

 
autor: Lukáš Bolek, Ivo Hrazdira | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1478x | publikováno: 26.3.2015 | poslední úpravy: 31.3.2015 | Creative Commons License

Význam dopplerovských metod pro posuzování hemodynamiky

Význam dopplerovských metod pro posuzování hemodynamiky

Dílo navazuje na kapitolu „Dopplerovské metody v ultrazvukové diagnostice“ z materiálu ULTRAZVUK A JEHO VÝZNAM V MEDICÍNĚ, v které byly vysvětleny principy dopplerovských metod využívaných při diagnostickém zobrazování. Předkládaný materiál se v první kapitole zaměřuje na hemodynamiku lidského těla, v dalších kapitolách se pak zaměřuje konkrétně na vyšetření cév krku a hlavy, cév břišní oblasti a vyšetření končetin. Vzhledem ke spíše klinickému zaměření materiálu lze matriál využívat i ve vyšších ročnících studia medicíny.

 
autor: Ivo Hrazdira, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1175x | publikováno: 30.3.2015 | poslední úpravy: 31.3.2015 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4 5