Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Posudková činnost pro systém sociálního zabezpečení v ordinaci praktického lékaře

Posudková činnost pro systém sociálního zabezpečení v ordinaci praktického lékaře

Lékařská posudková služba (LPS) se při svém výkonu posudkové činnosti pro potřeby systému sociálního zabezpečení opírá o spolupráci a podklady od ošetřujících lékařů, zejména všeobecných praktických lékařů (VPL). V systému nemocenského pojištění dokonce převažuje posudková péče ošetřujících lékařů nad posudkovou činností lékařů LPS.

 
autor: Libuše Čeledová, Čevela Rostislav | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 244x | publikováno: 23.5.2019 | poslední úpravy: 23.5.2019 | Creative Commons License

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění s krátkým exkurzem do mezinárodního práva a práva EU.
                                                                                                                                     

 
autor: Roman Odložilík | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 298x | publikováno: 10.5.2019 | poslední úpravy: 10.5.2019 | Creative Commons License

Úvod do biostatistiky

Úvod do biostatistiky

Úvod do biostatistiky přináší základní informace o teorie pravděpodobnosti a matematické statistice. Teorie pravděpodobnosti i matematická statistika jsou založeny na známých matematických nástrojích – kalkulu, lineární algebře a teorii míry. Nepřinášejí (až na výjimky) nové matematické postupy, ale dávají známým postupům nový obsah.
Přirozeně je tedy věnována mnohem větší pozornost tomu, jak budou vstupní údaje i výsledky interpretovány, než vlastnímu výpočtu. Jedná se vlastně o porozumění číslům a vztahům mezi nimi. Jednou ze základních úloh teorie pravděpodobnosti je počítání s nepřesnými čísly. Špatnou interpretací (ať už nechtěnou nebo záměrnou) často dochází k posunutí smyslu nebo minimálně k závěrům, které budí úsměv.

 
autor: Vladimír Rogalewicz | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1690x | publikováno: 28.2.2017 | poslední úpravy: 28.2.2017 | Creative Commons License

Etické aspekty v péči o osoby vyššího věku

Etické aspekty v péči o osoby vyššího věku

V souvislosti se stárnutím populace a zvyšujícími se náklady na zdravotnictví a sociální péči je v současné složité ekonomické situaci nebezpečí agistických postojů a diskriminace osob vyššího věku ve společnosti. Tato kapitola seznamuje čtenáře s některým i závažnými etickými problémy v poskytování zdravotní péče pro osoby vyššího věku.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2304x | publikováno: 25.4.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY

Senioři jsou největšími a nejčastějšími spotřebiteli zdravotní a sociální péče. Snahou zdravotníků je dosáhnout komprese nemocnosti do vyššího věku. Není cílem jen prodlužovat střední délku života (někdy označována jako naděje na dožití), podstatná je kvalita života ve stáří. Důležité je dosáhnout tzv. zdravé střední délky života, prožité v relativním zdraví a hlavně soběstačnosti, bez tzv. disability – tj. ztráty soběstačnosti, závislosti na péči druhé osoby. K měření střední délky života se nyní více používají ukazatele HALE-Health Adjusted Life Expectancy nebo DALYs - Disability Adjusted Life Years.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2005x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Úloha rodiny v péči o seniory

Úloha rodiny v péči o seniory

Rodina jako základní sociologická jednotka. Význam rodiny z celospolečenského hlediska. Typy rodin. Nukleární rodina, vícegenerační rodiny. Historický vývoj. Moderní rodina. Nesezdaná rodinná soužití. Význam rodiny v péči o nesoběstačné členy rodiny a seniory.

                                  

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2271x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Jednou z hlavních zásad moderní péče o zdraví je prevence. Její výsledky nejsou mnohdy okamžitě prokazatelné. Kromě prevence v medicínském slova smyslu je důležitá i prevence celospolečenská. Z hlediska etap lidského života je nejdůležitější uplatnit preventivní opatření již od raného dětství. Prevence rizikových faktorů a vzniku onemocnění hraje významnou roli i v dospělosti. Má velký význam i ve vyšším věku, kdy je její úloha v péči a kvalitě života někdy podceňována.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1856x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Kvalita života osob ve vyšším věku

Kvalita života osob ve vyšším věku

S prodlužováním střední délky života se dostává do popředí nikoliv snaha o prodloužení lidského věku, ale zajištění kvality života a soběstačnosti ve vyšším věku. Kvalita života je vnímána převážně subjektivně, ale jsou i objektivní kriteria. V práci jsou uvedeny definice a faktory ovlivňující kvalitu života. Pro potřeby hodnocení kvality ve vztahu ke zdraví byly vytvořeny specielní dotazníky. Mezinárodní standardizované dotazníky kvality života (např. SF 36 o zdravotním stavu, WHOQOL 100 A WHOQOL - BREF) se používají v medicíně k hodnocení kvality života nemocných. Zvláštní dotazník byl vytvořen pro osoby nad 65 let. Součástí práce jsou vybrané pasáže z Národních programů přípravy na stárnutí na období 2008-12 a následujícího programu na období 2013-2017. Jsou zaměřeny na cesty společnosti k zajištění kvality života starší generace s přihlédnutím na prognózy stárnutí české populace.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1871x | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014 | Creative Commons License

Úvod do gerontologie

Úvod do gerontologie

V úvodní kapitole je představena problematika sociální gerontologie. Je zdůvodněno zařazení těchto materiálů jednak v souvislosti s demografickým stárnutím populace, nepřítomnosti gerontologie ve výuce a potřebou zlepšení informovanosti o problémech osob vyššího věku. Dochází ke geriatrizaci medicíny a prakticky ve všech oborech se budou absolventi LF setkávat s pacienty vyššího věku. Jsou zde vyjmenovány rizikové osoby vyššího věku.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2234x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License