Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Etické aspekty v péči o osoby vyššího věku

Etické aspekty v péči o osoby vyššího věku

V souvislosti se stárnutím populace a zvyšujícími se náklady na zdravotnictví a sociální péči je v současné složité ekonomické situaci nebezpečí agistických postojů a diskriminace osob vyššího věku ve společnosti. Tato kapitola seznamuje čtenáře s některým i závažnými etickými problémy v poskytování zdravotní péče pro osoby vyššího věku.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2305x | publikováno: 25.4.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY

Senioři jsou největšími a nejčastějšími spotřebiteli zdravotní a sociální péče. Snahou zdravotníků je dosáhnout komprese nemocnosti do vyššího věku. Není cílem jen prodlužovat střední délku života (někdy označována jako naděje na dožití), podstatná je kvalita života ve stáří. Důležité je dosáhnout tzv. zdravé střední délky života, prožité v relativním zdraví a hlavně soběstačnosti, bez tzv. disability – tj. ztráty soběstačnosti, závislosti na péči druhé osoby. K měření střední délky života se nyní více používají ukazatele HALE-Health Adjusted Life Expectancy nebo DALYs - Disability Adjusted Life Years.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2005x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Úloha rodiny v péči o seniory

Úloha rodiny v péči o seniory

Rodina jako základní sociologická jednotka. Význam rodiny z celospolečenského hlediska. Typy rodin. Nukleární rodina, vícegenerační rodiny. Historický vývoj. Moderní rodina. Nesezdaná rodinná soužití. Význam rodiny v péči o nesoběstačné členy rodiny a seniory.

                                  

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2272x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Jednou z hlavních zásad moderní péče o zdraví je prevence. Její výsledky nejsou mnohdy okamžitě prokazatelné. Kromě prevence v medicínském slova smyslu je důležitá i prevence celospolečenská. Z hlediska etap lidského života je nejdůležitější uplatnit preventivní opatření již od raného dětství. Prevence rizikových faktorů a vzniku onemocnění hraje významnou roli i v dospělosti. Má velký význam i ve vyšším věku, kdy je její úloha v péči a kvalitě života někdy podceňována.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1860x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Kvalita života osob ve vyšším věku

Kvalita života osob ve vyšším věku

S prodlužováním střední délky života se dostává do popředí nikoliv snaha o prodloužení lidského věku, ale zajištění kvality života a soběstačnosti ve vyšším věku. Kvalita života je vnímána převážně subjektivně, ale jsou i objektivní kriteria. V práci jsou uvedeny definice a faktory ovlivňující kvalitu života. Pro potřeby hodnocení kvality ve vztahu ke zdraví byly vytvořeny specielní dotazníky. Mezinárodní standardizované dotazníky kvality života (např. SF 36 o zdravotním stavu, WHOQOL 100 A WHOQOL - BREF) se používají v medicíně k hodnocení kvality života nemocných. Zvláštní dotazník byl vytvořen pro osoby nad 65 let. Součástí práce jsou vybrané pasáže z Národních programů přípravy na stárnutí na období 2008-12 a následujícího programu na období 2013-2017. Jsou zaměřeny na cesty společnosti k zajištění kvality života starší generace s přihlédnutím na prognózy stárnutí české populace.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1871x | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014 | Creative Commons License

Úvod do gerontologie

Úvod do gerontologie

V úvodní kapitole je představena problematika sociální gerontologie. Je zdůvodněno zařazení těchto materiálů jednak v souvislosti s demografickým stárnutím populace, nepřítomnosti gerontologie ve výuce a potřebou zlepšení informovanosti o problémech osob vyššího věku. Dochází ke geriatrizaci medicíny a prakticky ve všech oborech se budou absolventi LF setkávat s pacienty vyššího věku. Jsou zde vyjmenovány rizikové osoby vyššího věku.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2235x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License

Etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
autor: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | obor: Lékařská etika a právo | zobrazeno: 6302x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License