Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Vlastnosti materiálů - Praktická část

Vlastnosti materiálů - Praktická část

Některé výše uvedené vlastnosti materiálů jsou demonstrovány v jednoduchých praktických úlohách.                                                                                                                                                   

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1763x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Vlastnosti materiálů

Vlastnosti materiálů

Každé tuhé těleso se vlivem vnějších sil deformuje. Pružná deformace – zmizí, jakmile vyvolávající síla přestane působit. Velikost takovéto deformace je úměrná působící síle f (Hookův zákon).  

                                                       

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1659x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Tvrdost materiálu

Tvrdost materiálu

Tvrdost je definována jako odpor proti vnikání zkušebního tělesa do povrchu zkoušeného materiálu. Kvantitativně se posuzuje podle velikosti otisku, který vznikl vtlačením zkušebního tělesa vhodného tvaru (kulička, kužel, jehlan) a z dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, slinutý karbid, diamant) do zkoušeného vzorku určitou silou za předem stanovených podmínek.

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1832x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Měření základních meteorologických veličin

Měření základních meteorologických veličin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Meteorologie seznamuje studenta se základní problematikou měření relativní a absolutní vlhkosti vzduchu a významu těchto veličin v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Pro každou veličinu se seznámíte s jednou z možností, jak ji můžeme měřit a získané výsledky porovnáme s optimálními hodnotami pro náš organismus. Z aktuální relativní vlhkosti vzduchu také vysvětlíme výpočet pro teplotu rosného bodu.

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Lukáš Bolek, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4027x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Obecná fyzika

Obecná fyzika

Vybrané kapitoly pro úvodní část praktické výuky biofyziky v zubním lékařství. Každá kapitola obsahuje teoretický základ a v druhé části popis praktického provedení jednoduchých experimentů.                                           

                                                     

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2769x | publikováno: 26.4.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Vlastnosti materiálů

Vlastnosti materiálů

Výukový text sdružuje tři kapitoly, které pojednávají o deformaci tuhých těles, o roztažnosti pevných látek a tvrdosti pevných látek. Každá kapitola obsahuje teoretický úvod a v druhé části popis praktických úloh, dle kterého studenti jednotlivé experimenty provádějí. Výstupem úloh jsou grafy z naměřených hodnot (mez pevnosti, lineární teplotní roztažnost), spočítané hodnoty některých parametrů (pevnost v tahu, tvrdost), případně mikrofotografie pořízené ve stereoskopickém mikroskopu.

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2422x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Radioaktivita

Radioaktivita

Výukový text „Radioaktivita – modelové úlohy pro prezentaci způsobů ochrany před ionizujícím zářením“ v úvodu stručně charakterizuje způsoby fyzikální ochrany před zářením. Nejdříve je vysvětlen princip scintilačního detektoru, který je použit jako měřící zařízení v experimentech. Jsou uvedeny dvě úlohy vysvětlující ochranu stíněním (Absorpce energie záření beta v hliníku) a vzdáleností (Závislost příkonu flunce na vzdálenosti od zdroje záření). Každá úloha obsahuje teoretický úvod a v druhé části návod k praktickému provedení.Výstupem obou úloh je graf z naměřených hodnot.

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2808x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

RTG v zubním lékařství

RTG v zubním lékařství

Výukový text představuje základní seznámení s problematikou RTG v zubním lékařství. V první části jsou uvedeny základní znalosti o ionizujícím záření včetně stručného výčtu biologických účinků. Následuje vysvětlení principu rentgenky a vzniku RTG záření, jeho hlavních vlastností.

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 4313x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop je použit v některých praktických úlohách, kdy student zasahuje nějakým mechanickým způsobem do struktury materiálu. Jde přitom o zásahy, které se analogicky provádějí v klinické praxi, v biofyzikálním praktiku především sledujeme fyzikální podstatu těchto zásahů. V některých úlohách jsou měřeny základní fyzikální parametry, v jiných je napodobován klinický postup (např. OZK na modelu, fotokompozitní výplň na modelu atd.).

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2500x | publikováno: 26.4.2010 | poslední úpravy: 22.3.2011 | Creative Commons License