Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Mgr. Bc. Blanka Rybnerová

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Základy trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví

Základy trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví

Obecné podmínky trestní odpovědnosti. Trestné činy fyzických osob ve zdravotnictví. Usmrcení z nedbalosti. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Účast na sebevraždě. Neposkytnutí pomoci. Šíření nakažlivé lidské nemoci. Nedovolené přerušení těhotenství. Nedovolené nakládání s lidskými tkáněmi a orgány. Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem. Zbavení a omezení osobní svobody. Neoprávněného nakládání s osobními údaji. Poškození cizích práv . Ohrožení pod vlivem návykové látky. Výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, šíření toxikomanie. Přijetí úplatku. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Nepřekažení a neoznámení trestného činu. Trestní odpovědnost právnických osob.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1822x | publikováno: 3.4.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Pracovněprávní a disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví

Pracovněprávní a disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví

Pracovněprávní odpovědnost. Prevenční, zakročovací a oznamovací povinnost, obecná odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance. Zvláštní druhy odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Disciplinární odpovědnost.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1796x | publikováno: 30.3.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Základní předpoklady k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Přehled právní úpravy, způsobilost k výkonu povolání, odborná způsobilost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, specializovaná způsobilost, specializační vzdělávání (vzdělávací programy, zařazení do oboru specializačního vzdělávání, průběh, rezidenční místo, přerušení, rozhodnutí o ukončení vzdělávání, prohlubování kvalifikace, kvalifikační dohoda, atestační zkouška), certifikovaný kurz, celoživotní vzdělávání.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1840x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 27.10.2014 | Creative Commons License

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace, vedení zdravotnické dokumentace a její obsah, přístup ke zdravotnické dokumentaci, nahlížení, pořizování vypisů a kopií, předání zdravotnické dokumentace, zásady pro uchování, postup při jejím vyřazování a zničení dle úpravy vyhl. č. 98/2012 Sb.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1893x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 27.10.2014 | Creative Commons License

Občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Občanskoprávní odpovědnost je jedním z druhů odpovědnosti, která může být vyvozena vůči poskytovateli zdravotnických služeb nebo ojediněle vůči zdravotnickému pracovníkovi, jakožto zaměstnanci. Další druhy právní odpovědnosti, kterým se ale v textu nebudeme věnovat, jsou mimo jiné: trestněprávní odpovědnost; pracovněprávní odpovědnost; správní odpovědnost; disciplinární odpovědnost; smluvní odpovědnost.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1820x | publikováno: 17.10.2014 | poslední úpravy: 17.10.2014 | Creative Commons License

Základy medicínského práva - část II.

Základy medicínského práva - část II.

Druhá část Základů medicínského práva se věnuje: Vztahu lékaře a pacienta, Povinnostem lékaře (zdravotnických pracovníků) k pacientovi, Poskytování zdravotních služeb lege artis a Non lege artis, Soudním znalcům a znaleckému posudku, nezávislé odborné komisi, Informovanému souhlas pacienta, nesouhlasu pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (reversu), Dříve vyslovenému přání, Poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci pacienta bez souhlasu, Omezovacím prostředkům, Oznamovací povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a detenčnímu řízení.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2059x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 28.3.2013 | Creative Commons License

Základy medicínského práva

Základy medicínského práva

Systém práva. Postavení medicínského práva v rámci právního systému České republiky. Přehled právní úpravy medicínského práva v ČR: Ústavní zákony a ratifikované mezinárodní smlouvy - Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Listina základních práv a svobod, Úmluva o lidských právech a biomedicíně, výčet významných zákonů a podzákonných právních předpisů (nařízení vlády a vyhlášky ministerstev) pro oblast medicínského práva.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2681x | publikováno: 24.1.2013 | poslední úpravy: 24.1.2013 | Creative Commons License

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas pacienta /studenta s pořízením videozáznamu s poskytnutím fotografií s jeho osobou při lékařském vyšetření /demonstraci lékařských technik a postupů, za podmínky, že tyto videozáznamy, fotografie budou použity výhradně k výuce studentů lékařských a zdravotnických fakult a lékařů, přičemž jméno pacienta /studenta, nebude nikde uvedeno.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1996x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 23.11.2012 | Creative Commons License

Autorské právo a e-learning

Autorské právo a e-learning

Informace z lokálního semináře o autorském právu konaného dne 28.4.2011. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění její poslední (pařížské) revize z roku 1971, Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě 6. září 1952 a revidovaná v Paříži 24.července 1971, a.j.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 3684x | publikováno: 18.5.2011 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License