Rychlé vyhledávání

Zubní lékařství

Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů

Autor: Daniel Hrušák, a kol.

anotační obrázek

Před každým léčebným i diagnostických úkonem je nutné, aby pacient byl vždy dopředu seznámen s průběhem léčení, jeho finanční náročností, ale i s možnými riziky, nežádoucími jevy a možnými nezaviněnými komplikacemi. Proto je nutné lékař vždy před zahájením léčby podal pacientovi relevantní informace o plánovaném postupu, které by mu měly dát odpověď na tyto otázky:

 

  • Důvodu výkonu (proč se provádí, co je smyslem či důvodem)
  • Rozsahu výkonu (co se vlastně bude dělat)
  • Nejběžnější rizika či komplikace výkonu (co se může přihodit i při sebelepší snaze …)
  • Jaké jsou varianty …

Informace o obvyklých léčebných metodách a postupech označujeme jako informovaný souhlas, a je nutné aby jej pacient potvrdil svým podpisem.
Smyslem informovaného souhlasu je právo pacienta informovaně se rozhodnout, zda chcete výkon absolvovat či ne s vědomím toho, co můžete od konkrétního postupu čekat kladného, ale také jaká má rizika či nežádoucí účinky. K tomu lze použít komerčně vydávané formuláře „informovaných souhlasů“ nebo podrobný popis plánovaného postupu, rozpočtu atp.(viz výše) zapsaný v písemné dokumentaci s uvedením kalendářního data a podepsaný pacientem. Předkládaný text je vodítkem k poskytnutí relevantních informací o základních stomatologických ošetřovacích postupech, může být podle potřeby aktualizován a doplněn o nové poznatky nebo specifické informace.

Voldřichova klasifikace

Autor: Eduard Cimbura

anotační obrázek

Test pro řešení defektů podle klasifikace Voldřichova.                                     

                                                                                                           

                                                                                                                                                  

Rozštěpy

Autor: Jan Tichý

anotační obrázek

Rozštěpy                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                        

Pískování

Autor: Anna Polcarová

anotační obrázek

Dnešní doba přeje připraveným. I díky této skutečnosti je kladen větší důraz na vzhled, a to jak v osobním, tak zejména v pracovním životě. Zářivý a zdravý úsměv není tedy již dávno doménou marketingových kampaní, ale v současné době se stává běžným standardem. Ordinace dentálních hygienistek jsou tak stále častěji vyhledávaným místem lidí, bez ohledu na profesi a věk.

Artikulátory a práce s obličejovým obloukem

Autor: Eduard Cimbura, Martin Lebeda

anotační obrázek

Sestavení umělého chrupu i při dnešním stavu znalostí stále představuje značně komplikovanou záležitost. Správně vytvořená rekonstrukce zubních oblouků znamená nejen správnou funkci chrupu, temporomandibulárního kloubu, dokonalou fonaci, ale znamená téměř dokonalou rehabilitaci celého stomatognátního systému.

Bělení zubů pomocí peroxidu

Autor: Anna Polcarová

anotační obrázek

Krásné a bílé zuby jsou přáním velké části populace. Nejúčinnější metodou pro dosažení zářivého úsměvu je bělení zubů. Ve stomatologii je tato metoda asi nejkontroverznějším výkonem, u kterého se odborníci nemohou shodnout, zda je, či není škodlivé.

                      

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Autor: Lukáš Hauer, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Ludmila Boudová, Pavel Andrle, Robert Houba

anotační obrázek

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

H a l i t ó z a

Autor: Anna Polcarová

anotační obrázek

Halitózou neboli foetor ex ore se ve stomatologii nazývá zápach z úst, který postihuje přibližně 25% populace. Z 80- 90% příčina halitózy můžeme hledat v dutině ústní a z10% je příčinou jiné nemocnění. Ve společnosti je halitóza vnímána negativně, proto se o ní příliš nemluví. Jedinec většinou svůj dech nevnímá, dokud na problém není upozorněn svým okolím, ale ani to není časté.

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Autor: Jan Jambura, Daniel Hrušák, Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jaroslav Drobný, Ondřej Daum

anotační obrázek

Nádorové metastázy nacházíme v orofaciální oblasti relativně vzácně. Přesto na ně musí být pomýšleno především v diferenciální diagnostice tumorů hlavy a krku. Mohou být často prvním příznakem závažného onemocnění. Autoři předkládají tři případy metastatického postižení orofaciální oblasti. V příspěvku je zahrnut i extrémně raritní případ metastázy hepatocelulárního karcinomu do dolní čelisti.

Endodontické ošetřování kořenových kanálků

Autor: Hana Hecová

anotační obrázek

Endodontické ošetřování kořenových kanálků. Výukový materiál pro praktická cvičení předmětu Preklinické zubní lékařství.