Rychlé vyhledávání

Informace pro autory

Postup vkládání článku na portál Mefanet

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Informace jak postupovat při vkládání článků do portálu Mefanet.

                                                                                                                                                                                                                                           

Informovaný souhlas

Autor: Blanka Rybnerová

anotační obrázek

Informovaný souhlas pacienta /studenta s pořízením videozáznamu s poskytnutím fotografií s jeho osobou při lékařském vyšetření /demonstraci lékařských technik a postupů, za podmínky, že tyto videozáznamy, fotografie budou použity výhradně k výuce studentů lékařských a zdravotnických fakult a lékařů, přičemž jméno pacienta /studenta, nebude nikde uvedeno.

Proces elektronického publikování na LF Plzeň

Autor: Lukáš Bolek

anotační obrázek

Předkládaný text slouží autorům studijních materiálů k základní orientaci o elektronickém vzdělávání na LF a v možnostech elektronického publikování v rámci prostředků, které jsou k dispozici na LF v Plzni.
Rozvoj a podpora E-learningu, tedy elektronického vzdělávání (zvláště pak cestou portálu MEFANET a systému MOODLE) je zakotven v dlouhodobém záměru LF v Plzni.

Složení ediční komise pro elektronické vzdělávání na LF v Plzni

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Na LF v Plzni byla vedle Ediční rady ustanovena Ediční komise pro elektronické vzdělávání, která má 25 členů a zajišťuje odbornou pomoc autorům při tvorbě elektronických děl. Členové ediční rady jsou zároveň členy komise a všichni mohou zastávat jak roli garantů, tak i recenzentů těchto děl.

Nejčastější dotazy v oblasti autorského práva

Autor: Jiří Marzner

anotační obrázek

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon) č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, ve znění pozdějších změn (dále AZ) definuje dílo jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Autorské právo a e-learning

Autor: Blanka Rybnerová

anotační obrázek

Informace z lokálního semináře o autorském právu konaného dne 28.4.2011. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění její poslední (pařížské) revize z roku 1971, Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě 6. září 1952 a revidovaná v Paříži 24.července 1971, a.j.