Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

RNDr. Věra Cenklová, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Biofyzikální metody pro analýzu

Biofyzikální metody pro analýzu

Práce se věnuje Ramanově spektroskopii a Ramanově mikroskopii včetně řady pokročilých typů Ramanovy spektroskopie, vysvětlení a schématickému znázornění principů a potenciálního využití. Je zde rozvedena elektronová mikroskopie, srovnány transmisní a rastrovací elektronové mikroskopy včetně rozlišení, ukázek výsledků, doporučených typů vzorků pro analýzy a jejich přípravy. Další celek představuje seznámení se separačními technikami - elektroforézami, které umožňují biochemické a molekulárně biologické analýzy biologických vzorků a jejichž výsledkem jsou makromolekuly rozdělené podle molekulové hmotnosti v gelu. Je zde popsána i navazující analýza těchto gelů, tzv. blotování, včetně rozdělení metodik podle typů analyzovaných materiálů.

 
autor: Věra Cenklová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1792x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami

Práce stručně popisuje cytoskelet a jeho funkce u živých organismů, zabývá se možnými způsoby studia cytoskeletu, podrobněji se věnuje analytickým metodám fluorescenčně značeného cytoskeletu (fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, fluorimetrie). Další oddíl je věnován mikroskopii atomárních sil (AFM) a různým typům snímání obrazu pomocí AFM mikroskopu. Pro jednotlivé techniky jsou vysvětleny a schematicky znázorněny základní principy, popsány vhodné typy objektů pro analýzy a ukázány příklady výsledků analýz, především digitální fotografie. Jsou zde ukázána možná rozlišení pro různé mikroskopické techniky. Rovněž je zde zmíněn řádkovací tunelový mikroskop a jeho princip a využití.

 
autor: Věra Cenklová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1745x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License