Rychlé vyhledávání

Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta v Plzni

Adiktologie pro praxi

Autor: Jiří Podlipný

anotační obrázek

Přednáška formou komentované prezentace v powerpointu přináší základní informace o problematice návykových látek - drog a alkoholu, se kterými se setkáváme v klinické praxi. Jsou rozebrány všechny návykové látky uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. deceneální revizi v kategorii F 1 s výjimkou tabáku.V přednášce jsou popsány typické klinické projevy intoxikace, fyzické a psychické závislosti na jednotlivých návykových psychoaktivních látkách a dále základní informace o terapeutických možnostech syndromu závislosti.

Virtuální realita a psychické funkce

Autor: Jiří Podlipný

anotační obrázek

V prezentaci představíme základní informace o užití virtuální reality (VR) v medicíně, především v psychiatrii. Pojmem VR zde rozumíme vytvoření iluze budící zdání skutečnosti za pomoci pokročilých informačních technologií. Nejčastějším typem senzorického rozhraní mezi člověkem a „počítačem generovaným světem“ je užití tzv. „virtuálních brýlí“ (angl. head mounted display = zkratka HMD). V prezentaci seznámíme se dvěma základními psychologickými jevy, které souvisí s prožíváním lidí, kteří se rozhodli vstoupit do virtuální reality. Jedná se o fenomen „presence“ (prožitek přítomnosti ve VR) a fenomen „immersion“ (vnoření se do virtuálního prostředí, tedy souhrn počitků, které osoba ve VR vnímá). Dále jsou v prezentaci rozebrány možné nežádoucí účinky virtuální reality na psychiku člověka, ke kterým řadíme např. cybersickness, což je kinetóza vyvolaná po nasazení HMD. Nakonec představíme příklady praktického použití VR při expoziční terapii fobií, úzkostných poruch, nácviku sociálních dovedností a dalších. Posluchače seznámíme i s příkladem studie základního výzkumu, při které je studována reakce lidského mozku na podněty z VR s předem definovanými parametry.

Somatizace a somatoformní poruchy

Autor: Jiří Podlipný

anotační obrázek

V prezentaci je podána základní informace o důležitém medicínském jevu SOMATIZACI. Jedná se o tělesnou reprezentaci primárně psychických nebo psychosociálních problémů, obtíží či patologií. Jsou představeny hlavní teoretické koncepty somatizace. Jelikož v diskurzu o problematice somatizací probíhá nejednotnost, tak se autor v prezentaci pokouší seznámit s hlavními synonymy a současně rozdíly mezi jednotlivými pojmy, což může pomoci předejít nedorozuměním v dalším studiu dané problematiky. V prezentaci je podrobněji pojednána problematika SOMATOFORMNÍCH PORUCH, které jsou takto definovány v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pod kódovým označením F 45. Kromě epidemiologie a podrobného vykreslení klinického obrazu somatoformních poruch jsou v prezentaci rovněž zpracovány informace o hlavních léčebných strategiích somatoformních poruch.