Rychlé vyhledávání

Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena

Ochrana a podpora zdraví

Autor: Lumír Komárek, a kol.

anotační obrázek

V roce 1997 vydal Státní zdravotní ústav publikaci Světové zdravotnické organizace „Prevence v primární péči – doporučené postupy WHO.“ Byla to česká varianta doporučených postupů, které byly připraveny v rámci aktivit programu CINDI (Contrywide Integrated Non Communicable Diseases Intervention Programme), jehož jsme byli v rámci české spoluúčasti v programu spolutvůrci. Jak je z názvu patrno, jedná se o program zaměřený na prevenci a podporu zdraví postihující celoplošně všechny země, které do něj byly zapojeny. Byly to země převážně evropské, ale i zámořské a asijské. O to tu ale nejde. Jde o zaměření a strategii programu, která je vyjádřena v názvu publikovaných doporučení – prevence v primární péči. Byla to tehdy jasná a v některých, zejména skandinávských zemích, ověřená strategie zavádění postupů podporujících zdraví prostřednictvím praktických lékařů.
Spoluvydavatelem byla v té době nově založená Nadace CINDI, která vznikla při českém programu CINDI s cílem pomáhat prevenci a podpoře zdraví hledáním finančních zdrojů a metod zdravotní výchovy.

Výživa a zdraví ve vyšším věku

Autor: Zdeněk Zloch

anotační obrázek

Nutričně přiměřené stravování seniorů je závažný problém související se specifickými somatickými, psychickými, fyziologickými aj. změnami během stárnutí a také se skutečností, že počet osob staršího věku v moderní společnosti rychle přibývá. V tomto sdělení je uveden přehled rozdílných potřeb energie a esenciálních živin a přehled změn v základním složení potravy, které jsou žádoucí u seniorů jakožto předpoklad prodlouženého kvalitního života.

Zdravotní efekt polyfenolů z hlediska jejich příjmu a využitelnosti

Autor: Zdeněk Zloch

anotační obrázek

Skupina rostlinných polyfenolů zahrnuje přibližně 5 000 chemických individuí. U velké části z nich se předpokládá nejen antioxidační aktivita in vivo, ale také aktivní účast v metabolických a fyziologických procesech významných z hlediska prevence srdečněcévních, nádorových, neurodegenerativních aj. chorob. Biologický účinek polyfenolů je odvislý od míry jejich resorpce v GIT, od povahy jejich látkové přeměny v organismu, od rozsahu a povahy jejich metabolismu střevní mikroflórou a od jejich (re)absorpce v tlustém střevu.