Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Endoskopie - měření

Endoskopie - měření

Komentovaná videosekvence k praktiku Lékařská endoskopie seznamuje studenta s postupem stereoskopického měření struktur vnitřních částí výukového trenažéru žaludku. Je kladen důraz na zapamatování si postupu měření a na možná úskalí během této činnosti.                              

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2318x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Měření základních meteorologických veličin

Měření základních meteorologických veličin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Meteorologie seznamuje studenta se základní problematikou měření relativní a absolutní vlhkosti vzduchu a významu těchto veličin v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Pro každou veličinu se seznámíte s jednou z možností, jak ji můžeme měřit a získané výsledky porovnáme s optimálními hodnotami pro náš organismus. Z aktuální relativní vlhkosti vzduchu také vysvětlíme výpočet pro teplotu rosného bodu.

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Lukáš Bolek, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3895x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Měření povrchového napětí kapalin

Měření povrchového napětí kapalin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Měření povrchového napětí kapalin seznamuje studenta se základní problematikou povrchového napětí a jeho vlivu v medicíně. Následně jsou komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a jak výsledky vyhodnotit.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3994x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1999x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014 | Creative Commons License

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 7483x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 22

Jít na stránku: 1 2 3

:: Tlak ::
.. jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno měření atmosférického tlaku za využití dvou různých meto.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika, krevní ..

Ochrana před ionizujícím zářením
.. jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Druhá a tře.. ..klíčová slova: měření,..

Termografie
.. si ukážeme vliv odraženého IR záření na měření, upozorníme na možná úskalí při špatně zadané emi.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

:: Ultrazvuk ::
.. vln od statického objektu, čehož se využívá při měření vzdálenosti nebo při zobrazování, ve druhé pak vy.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

Ultrasonografický přístroj
.. části vysvětlíme význam a využití Dopplerovského měření rychlosti a směru proudění kr.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

Detekce ionizujícího záření
.. scintilačního detektoru, ve druhé je pak ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Třetí část .. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

Echokardiografie v kardiochirurgii
.. přijímač ultrazvukových signálů. Umožňuje měření vzdáleností, ploch, objemů, rychlostí a určení sm..

Endoskopie
..klíčová slova: měření,..

Denzitometrie
..klíčová slova: měření,..

Fotometrie
..klíčová slova: měření, fotometr,..