Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 16

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                            

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1906x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

anatomie a fyziologie perinea

Anatomie a fyziologie perinea

Perineum je komplikovaná fibromuskulární struktura, do které inzeruje mnoho subjektů. Kraniálně je ohraničeno rektovaginální septem (Denonvilliersovou fascií), kaudálně kůží perinea, ventrálně zadní stěnou pochvy a dorzálně přední stěnou anorekta. Laterálně tvoří jeho hranici ischiopubická raménka.

 
autor: Vladimír Kališ | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3071x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 9.5.2013 | Creative Commons License

Topografická anatomie hrudníku

Topografická anatomie hrudníku

Prezentace podává popis krajin a struktur hrudní stěny včetně anatomie prsu, dále popisuje anatomii pleurálních dutin, mediastina a struktur v nich obsažených, a zvláštní kapitola je věnována míznímu systému hrudníku. Stručný text je doprovázen podrobnějšími tabulkami a obrázky.
This presentation deals with the topographical anatomy of the chest wall including the breast, of the pleural cavities and mediastinum, and with the lymphatic system of the chest. The text is accompanied by synoptic tables and explanatory drawings.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 4203x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Molekulární anatomie buněčného jádra

Molekulární anatomie buněčného jádra

Cílem tohoto materiálu je přinést nový neotřelý pohled na vybrané kapitoly oboru molekulární a buněčné biologie relevantní pro studium medicíny. Snahou autorů bylo zobrazení jednotlivých struktur, molekul a jejich vztahů tak, aby nedocházelo k nežádoucí schematizaci a zkreslování tvarů a prostorových vztahů. Jednotlivé molekuly a supramolekulární komplexy byly nejprve pomocí speciálních programů trojrozměrně vymodelovány a tyto modely dále používány tak, aby při pohledu z různých úhlů byly stále zachovávány proporce dané struktury vymodelované s ohledem na co nejrealističtější podání v závislosti na poznatcích výzkumu.

 
autor: Marie Korabečná, Jan Korabečný | obor: Biologie | zobrazeno: 4485x | publikováno: 14.7.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Klinická anatomie žil dolních končetin

Klinická anatomie žil dolních končetin

Prezentace popisuje anatomii hlubokých, povrchových a spojovacích žil dolních končetin a jejich funkci. Vzhledem ke klinické významnosti celého systému jsou připojeny i základní informace o funkčním vyšetření a o nejběžnějších patologických změnách. Anatomie žil dolních končetin a jejich vztahy jsou znázorněny na přehledných obrázcích.
The presentation deals with the anatomy and function of the deep, superfical and communicating veins of the lower extremity, which are important especially from the clinical point of view. Therefore, the basic information on the functional examination and on the most common pathological changes is also added. The text is accompanied by explanatory drawings.

 
autor: Jiří Valenta, Pavel Fiala, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 2592x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Izolované srdce

Izolované srdce

S pomocí Langendorffova aparátu je demonstrována samovolná produkce vzruchů v srdci. U izolovaného retrográdně perfundovaného srdce je zachována spontánní rytmická aktivita.  

                                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, Jitka Švíglerová, Tomáš Ťupa, Ivana Hajdúková | sekce: | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2637x | publikováno: 7.6.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Výukové histologické řezy s popisem hlavních tkání dutiny ústní pro studenty zubního lékařství. Studenti se mohou seznámit s následující stavbou těchto tkání: ret, jazyk, mandle jazyková, žláza příušní, žláza podčelistní, žláza podjazyková, tvrdé patro, měkké patro, sliznice okolí řezáků, histologie zubu, vývoj zubu. Po prostudování řezů s popisem mohou studenti své znalosti ověřit v testu, který je zařazen do systému Moodle.

 
autor: Alena Němečková | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5989x | publikováno: 23.6.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Předkládané studijní materiály jsou pomůckou do výuky praktických cvičení z anatomie, mohou být užitečným průvodcem i k přednáškám. Nejedná se o běžné výukové texty, spíše o jakousi cvičebnici. Naším cílem je vést studenty lékařství ke správnému uchopení – pochopení probírané látky včetně klinických návazností. Procvičování znalostí je založeno jednak na schématech, jednak na kontrolních otázkách nebo oddílech k doplnění.

 
autor: Lada Eberlová | obor: Anatomie | zobrazeno: 1163x | publikováno: 8.1.2019 | poslední úpravy: 18.1.2019 | Creative Commons License

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 5838x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017 | Creative Commons License

Mechanické podpory srdce

Mechanické podpory srdce

Materiál Mechanické podpory srdce byl vytvořen na Kardiochirurgickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Popisuje efektivní a bezpečnou metodu mimotělní membránovou oxygenaci - ECMO. Jde o miniaturizovaný srdeční oběh, který zajišťuje jak srdeční podporu, tak i výměnu plynů a zajišťuje tak úpravu plicního a srdečního postižení. Hlavní potenciál využití při poranění hrudníku.

 
autor: Jiří Škorpil | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2042x | publikováno: 30.4.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

srdce a cévy hrudníku

Srdce a cévy hrudníku

Flashová animace Srdce je vytvořena z fotografií anatomických preparátů a nabízí interaktivní atlas struktur srdce. V části Cévy hrudníku pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku.

                          

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka, Kristýna Kalusová | obor: Anatomie | zobrazeno: 4561x | publikováno: 18.9.2014 | poslední úpravy: 11.3.2016 | Creative Commons License

Přehled topografické anatomie krku s klinickými poznámkami

Přehled topografické anatomie krku s klinickými poznámkami

Cílem předkládané prezentace je poskytnout studentům druhých ročníků všeobecného lékařství i zubního lékařství přehled topografické anatomie, který by jim měl pomoci zejména při opakování nastudované látky. Základní údaje o ohraničení topografických krajin a strukturách v nich obsažených jsou shrnuty do přehledných tabulek a znázorněny na schématických obrázcích. Klinické poznámky mají zdůraznit význam znalosti topografické anatomie v lékařské praxi.

This learning course is intended to give the 2nd year students of both the General Medicine and Dentistry study programmes an overview of the topographical anatomy of the neck and should help them in reviewing the acquired knowledge before the examination. The basic facts as the boundaries and contents of the topographical regions are presented in synoptic tables and depicted in schematic drawings. In order to stress the importance of anatomical knowledge some clinical notes are added.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3610x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3370x | publikováno: 7.4.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Konečná aktivita většiny neuronů srdečního plexu je výsledkem současného vlivu aferentních a eferentních vstupů a obvykle není spjata s mechanickými událostmi během srdečního cyklu, ani nekoreluje s aktivitou eferentních sympatických a parasympatických pregangliových neuronů. Má charakter náhodného šumu, který zvyšuje citlivost neuronálního regulačního systému ke slabým signálům na principu stochastické rezonance.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2803x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 7250x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň pacienta s poraněním hrudníku (oboustranné poranění plic) a postiženého traumatem obličejového skeletu. Materiál popisuje operaci od transportu pacienta na operační sál, vlastní chirurgický výkon a pooperační průběh na ARK JIP CHK.

 
autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut, Josef Vodička, Roman Bosman, Tomáš Hájek | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2464x | publikováno: 12.9.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 25

Jít na stránku: 1 2 3

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací
.. materiál je určen do výuky praktických cvičení z anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Kromě základů anato.. ..klíčová slova: anatomie, histologie, systém dýchací, systém vyl..

Srdeční selhání
.. řečiště a dostatečný žilní návrat krve do srdce není srdce schopno zajistit odpovídající pro..

Lebka a obratle - Skull and vertebrae
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová ..

Kost spánková - Os Temporale (stručný průvodce)
.. je určen především pro studenty topografické anatomie II. ročníku všeobecného lékařství a zahrnuje přeh.. ..klíčová slova: spánková, Os Temporale, topografická anatomie..

Topografie krku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů
.. anatomie krku je určena především studentům 2. ročníku a.. ..klíčová slova: regio cervicalis anterior, anatomie..

Freeware a univerzální software v elektrofyziologické laboratoři
.. autonomního nervového systému v regulaci srdce a..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. citlivé [?] Licence Základ biomechaniky srdce | 13.1.2017 1 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Insuficience mitrální chlopně
.. srdeční struktura, která ovlivňuje funkci celého srdce. Je uložená mezi levou síní a levou komorou srd..

Těhotenství a chlopenní vady
.. naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. P..

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta
.. patří mezi nejčastější komplikace po operaci srdce, lze se s nimi setkat u naprosté většiny pa..