Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2

Antioxidační kapacita potravin

Antioxidační kapacita potravin

Celková antioxidační kapacita potravin (TAC) je markerem obsahu látek, které mají potenciální antioxidační účinek in vivo. Ukazuje se, že tato interpretace TAC není vždy spolehlivá, protože na výsledcích jejího stanovení se často podílejí redukční faktory potravin, které nemají z hlediska výživy relevantní biologickou hodnotu. Výpovědní hodnotu TAC je možné zvýšit jejím paralelním stanovením různými metodami a s rozdílnými redoxními činidly.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 3407x | publikováno: 29.6.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Deset chval potravin rostlinného původu

Deset chval potravin rostlinného původu

Stravovací zvyklosti v naší společnosti se vyznačují nadměrným zastoupením potravin živočišného původu, které přispívá k vysoké incidenci neinfekčních chorob hromadného výskytu. V tomto sdělení jsou přehledně uvedeny základní charakteristiky potravin rostlinného původu a jejich význam v prevenci srdečněcévních, nádorových aj. nemocí. Je uvedeno optimální zastoupení jednotlivých základních potravin v ideálně „zdravém“ jídelníčku.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2942x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Krátká historie bioflavonoidů

Krátká historie bioflavonoidů

Bioflavonoidy, nazývané původně vitamin P, byly objeveny v citrusech v r. 1937. Poznávání a výklad mechanismu jejich působení na lidský organismus prodělal v minulosti složitý vývoj. V práci jsou prezentovány nynější názory na využitelnost bioflavonoidů u člověka, na jejich antioxidační účinky a funkce v prevenci aterosklerosy a nádorových nemocí.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2649x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Metabolismus nikotinu u člověka

Metabolismus nikotinu u člověka

Nikotin je hlavní návykový alkaloid v cigaretovém tabáku a v jeho spalinách. V lidském organismu podléhá řadě přeměn v různých metabolických drahách, které jsou charakterizovány rozdílnými toxikokinetickými parametry. Z jeho metabolitů má zvláštní význam kotinin, který je markerem kouření s relativně dlouhým poločasem přeměny.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 3445x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Fytochemické látky s antioxidační aktivitou v prevenci aterosklerosy

Fytochemické látky s antioxidační aktivitou v prevenci aterosklerosy

Fytochemické látky jsou přírodní látky obsažené v potravinách rostlinného původu. Mají povahu tzv. sekundárních fyziologických produktů a v jsou člověkem přijímány v množství 0.5 – 1 g denně. Tyto látky a jejich metabolity hrají v lidském organismu mj. aktivní roli při blokování nebo zpomalování procesů aterogeneze a karcinogeneze. V tomto sdělení jsou prezentovány předpokládané mechanismy těchto účinků.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 3943x | publikováno: 8.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Ochranný (mimoantioxidační) účinek přírodních látek v potravinách před aterosklerosou

Ochranný (mimoantioxidační) účinek přírodních látek v potravinách před aterosklerosou

Přírodní látky obsažené v potravinách rostlinného původu působí jako ochranné faktory před aterosklerosou. Kromě antioxidační aktivity ve vztahu k LDL se jim přisuzuje aktivní a příznivý vliv na hemostázu, na krevní tlak a na tvorbu NO v endotelové vrstvě cévní stěny. Hlavními zdroji protektivních fytochemických látek jsou čaje, révová vína, citrusové ovoce, luštěniny a cereálie.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2687x | publikováno: 8.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Orientační testování příjmu potravin rostlinného původu

Orientační testování příjmu potravin rostlinného původu

Tzv. redukční diety zpravidla obsahují větší podíl ovoce, zeleniny, cereálií aj. potravin rostlinného původu. V tomto sdělení je popsán nový způsob orientačního hodnocení velikosti příjmu těchto potravin, a to laboratorní stanovení obsahu fenolových látek a kyseliny askorbové v moči a celkové antioxidační kapacity v moči. Jsou uvedeny výsledky těchto měření u obézních pacientek s normální a redukční stravou.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2662x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečně-cévních nemocí

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečně-cévních nemocí

Alkoholické nápoje jsou významnou složkou lidské potravy. Z výživového hlediska se uplatňuje nejen alkohol jako zdroj energie, ale také přírodní látky fenolové povahy, které jsou v nich přítomné. Z hlediska prevence srdečně-cévních nemocí jsou nejvýznamnější resveratroly, katechiny a antokyaniny. Alkohol v mírných dávkách zvyšuje obsah cholesterolu v HDL a snižuje trombogenezi.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2837x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Nové poznatky o biologické aktivitě vitaminu C

Nové poznatky o biologické aktivitě vitaminu C

Biologické aktivity vitaminu C jsou mnohostranné a dosud nezcela spolehlivě rozpoznané. V tomto sdělení se uvádí přehled novějších názorů na kinetické parametry metabolismu kyseliny L-askorbové, na její funkce jako kofaktoru mnohých enzymů, na diferencované potřeby tohoto vitaminu při různé fyzické a psychické zátěži člověka a na vhodnost nebo přijatelnost tzv. megadávek vitaminu C.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2668x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 8.8.2013 | Creative Commons License

Výživa a zdraví ve vyšším věku

Výživa a zdraví ve vyšším věku

Nutričně přiměřené stravování seniorů je závažný problém související se specifickými somatickými, psychickými, fyziologickými aj. změnami během stárnutí a také se skutečností, že počet osob staršího věku v moderní společnosti rychle přibývá. V tomto sdělení je uveden přehled rozdílných potřeb energie a esenciálních živin a přehled změn v základním složení potravy, které jsou žádoucí u seniorů jakožto předpoklad prodlouženého kvalitního života.

 
autor: Zdeněk Zloch | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2680x | publikováno: 1.7.2010 | poslední úpravy: 14.1.2012 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2